1.    Opening

2.    Notulen 27ste Algemene Ledenvergadering 31 januari 2011

3.    Jaarverslag 2011

4.    Financiële rekening en verantwoording 2011
(gegevens, inclusief een beknopte toelichting daarop, zijn vanaf 15 januari verkrijgbaar bij de penningmeester Gerrit Schepers, Oosterenkweg 13 te Laren. E-mail; g.h.schepers.1@kpnmail.nl

5.    Verslag kascommissie en goedkeuren financiële stukken

6.    Begroting 2012

7.    Verkiezing bestuursleden
Jan Dijkerman treedt na een periode van 4 jaar af. Het bestuur stelt Wim Hakkert voor als zijn opvolger.

Kandidaatstelling voor het bestuur kan volgens artikel 2 punt 4 van het Huishoudelijk Reglement echter ook geschieden door de leden. Een dergelijke kandidaatstelling geschiedt door middel van inlevering bij de secretaresse van een schriftelijke verklaring getekend door 5 seniorleden, uiterlijk 7 dagen vóór 30 januari 2012.

8.    Pauze

9.    Beleid van het bestuur in 2012

10.   Benoeming kascommissie
Aftredend en niet herkiesbaar is Freddie Beuzel, voorgesteld wordt om in zijn plaats Gerard Tiemessen te benoemen.

11.  Rondvraag

12. Sluiting
________________________________________
Namens het bestuur van T.C. ’t Laerveld

Jan Wilgenhof, voorzitter

Secretariaat: T. Nederlof , Heggerank 164, Lochem. Tel.0573-252768. e-mail; laerveld@hetnet.nl

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden