1.            Opening en presentie

2.            Verslag 29ste Algemene Ledenvergadering 28 januari 2013

3.            Jaarverslag 2013.

4.            Financiële rekening en verantwoording 2013.

(gegevens, inclusief een beknopte toelichting daarop, zijn vanaf 17 januari verkrijgbaar bij de penningmeesterGerrit Schepers, Oosterenkweg 13 te Laren. E-mail; g.h.schepers.1@kpnmail.nl)

5.            Verslag kascommissie en goedkeuren financiële stukken.

 6.            Benoeming kascommissie

Aftredend en niet herkiesbaar is Gerard Tiemessen voorgesteld wordt om in zijn  plaats  Ab Pasman te benoemen.

7.            Begroting 2014 en financieel beleid 2014.

             –  contributieverhoging

 Pauze.

 8.            Verkiezing bestuursleden.

  • De huidige voorzitter, Jan Wilgenhof treedt af na een termijn van vier jaar. Jan  stelt zich herkiesbaar. De voorzitter wordt op de jaarvergadering bij besliste meerderheid van stemmen gekozen.
  • Voorzien in vacature 2013

Kandidaatstelling voor de vacature in het bestuur kan volgens artikel 2 punt 4 van het Huishoudelijk Reglement ook geschieden door de leden. Een dergelijke kandidaatstelling geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een schriftelijke verklaring getekend door 5 seniorleden, uiterlijk 7 dagen vóór 27 januari 2014.

 9.            Voorstel tot benoeming  van een lid van verdienste

 10.         Beleid van het bestuur in 2014.

 11.         Jubileumactiviteiten

            toelichting door de jubileum commissie

12.        Rondvraag

 13.       Sluiting

 


Namens het bestuur van T.C. ’t Laerveld

Jan Wilgenhof, voorzitter

 

Secretariaat: T. Nederlof , Heggerank 164, Lochem. Tel.0573-252768. e-mail: laerveld@hetnet.nl

Voeg reactie toe

Uw emailadres zal niet openbaar gemaakt worden