Privacy Policy TC ’t Laerveld

Door invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet gelden de volgende huis- en gedragregels over alcohol in sportkantines:

  • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
  • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan: Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie; Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. Als tijdens de schenktijden van de kantine 25% of meer van de aanwezige jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.
  • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de vertrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
  • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen of met mate alcohol gedurende hun bardienst.
  • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.
  • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden van alcoholhoudende drank.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

Parkreglement

GEBRUIK VAN DE BANEN

1. Alleen leden en andere gerechtigden hebben toegang tot de banen. Toeschouwers buiten de banen zijn altijd welkom.

2. Om te kunnen spelen wordt gebruik gemaakt van een afhangsysteem. Het afhangen (reserveren) gebeurt door middel van de ledenpas op het afhangbord. Voorwaarde is wel dat men op het terrein van de vereniging aanwezig dient te zijn.

3. De speelduur (tijd, welke gereserveerd kan worden), is 30 minuten per baan voor een enkelspel en 45 minuten voor een dubbelspel. Deze speelduur geldt alleen als er 2 respectievelijk 4 pasjes zijn afgehangen (3 pasjes geldt als 2 pasjes, dus 30 minuten).

4. Het is niet toegestaan aansluitend vóór of na een trainingsles af te hangen er geldt dan een wachttijd van  30 minuten. Zijn er banen vrij dan mag er vanzelfsprekend wel getennist worden.

5. Het is niet toegestaan om tijdens het spelen het pasje te verhangen. Men mag vanzelfsprekend wel blijven tennissen totdat de bespeelde baan door een ander afgehangen wordt. Iemand die later komt, kan dan zien wie het langst getennist heeft.

6. Als alle banen bespeeld worden, wordt die baan het eerst afgehangen waarop al het langst gespeeld wordt met inachtneming van de onder 3 genoemde speeltijden.

Banen die door het bestuur verhuurd zijn kunnen niet worden afgehangen, de verhuurde speeltijd wordt op het afhangbordje aangegeven.

Eindigen een enkelspel en een dubbelspel gelijktijdig, dan wordt als eerste het enkelspel afgehangen. De op deze baan aanwezige spelers dienen dan op het tijdstip van afhangen door de volgende spelers het spel te beëindigen. De  spelers die van de baan af moeten kunnen opnieuw een baan reserveren.  Als alle banen bezet zijn wordt een kwartier wachttijd in acht genomen. Als er banen vrij zijn kan men uiteraard zonder pauze afhangen en doorspelen.

7. Als alle banen bezet zijn is het niet toegestaan een enkelspel aan te vangen als er leden zijn die nog niet gespeeld hebben en te kennen geven ook graag te willen spelen. Er kan dan samen een dubbelspel worden gespeeld.

8. Op bepaalde dagen en tijden zullen één of meerdere banen bezet zijn in verband met trainingen en tossen. Dit wordt aangegeven op een baanschema op het prikbord. Toernooien e.d. worden ook op het prikbord aangekondigd.

9. Met het oog op de aanwezige baancapaciteit wordt aan leden, die daartoe in de gelegenheid zijn, geadviseerd om zoveel mogelijk ’s morgens of ’s middags tot 17.00 uur op maandag t/m vrijdag te gaan tennissen.

10. Voor junioren kunnen speciale tijden aangewezen worden.

11. Kunstgrasbanen vragen minder intensief onderhoud dan gravelbanen, maar zijn wel zeer gevoelig voor elke ongerechtigheid (blad, takjes, zwarte grond e.d.). Leden worden daarom dringend gevraagd alles wat niet op de baan thuishoort te verwijderen. Daartoe is bijvoorbeeld een borstelmachine, een bezem en een bladhark op het park aanwezig. Dit “kleine” onderhoud is van groot belang voor de levensduur van onze banen.

12. Op de banen is het dragen van passende kleding en van tennisschoenen (met profiel in de zool) verplicht.

13. Introductie kan alleen plaatsvinden door één van de leden van de vereniging. Voorlopig geldt daarvoor het volgende: introductie van personen door een lid van de vereniging is maximaal twee maal per jaar mogelijk. Toegangsbewijs € 5,00.per introducé. Afhang kaartjes voor de introducees staan op de bar. In het boekje dat erbij staat worden de naam, datum en de naam van introducerend lid genoteerd. Het geld kan in de kas worden gedaan.

14. Voor leden alsmede niet-leden is het mogelijk banen per uur te huren. Baanverhuur kan alleen met toestemming van het bestuur. Het bestuur betrekt in zijn overweging voor toestemming altijd de eventuele hinder die de eigen actieve tennisleden ervan ondervinden. De baanhuur bedraagt € 15,- per uur per baan, de verhuurde tijd wordt aangegeven op het afhangbord. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

SPELREGELS OP HET TERREIN
15. Honden kunnen tot het terrein niet worden toegelaten. Het bestuur kan ontheffing verlenen

16. Fietsen op het daarvoor aangewezen gedeelte zetten.

17. Auto te parkeren op de parkeerplaats.

18. Afval in de daartoe geplaatste bakken deponeren.

19. Openen en sluiten van het clubhuis. De openingstijden van het clubhuis worden door het bestuur vastgesteld.

20. Zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement zijn alle leden verplicht in geval van al dan niet moedwillige beschadiging en/of vernieling van banen, netpalen, netten, gereedschappen, meubilair, beplanting of andere eigendommen van het park of de vereniging, daarvan terstond mededeling te doen aan het bestuur, welke besluit op wie de schade zal worden verhaald.

21. Ieder die het park betreedt, is verplicht de door of namens het bestuur, het belang van de goede orde, de onderlinge verstandhouding of de gesteldheid van de banen te geven aanwijzingen op te volgen.

22. Het bestuur of diens gemachtigde heeft het recht een ieder die de orde op enigerlei wijze verstoort of handelt in strijd met enige bepalingen van dit parkreglement het tennispark te (doen) verwijderen en/of te schorsen, zonder dat de betrokkene recht op schadeloosstelling kan doen gelden.

23. Het bestuur kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden, introducés of andere bezoekers van het park, noch kan zij wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor enig voorval of enige handeling verband houdende met haar functie als bestuur.

24. Ieder die het park betreedt, wordt geacht dit parkreglement te kennen, waartoe het op een voor ieder toegankelijke plaats op het park en op de site is aangebracht.

25. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

 

 

Het bestuur van de vereniging  T.C. “ ’t Laerveld”